Obchodné podmienky


Obchodné podmienky eshopu Artcrystal.cz
Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod ponúkajúci na predaj sortiment svietidiel a lustrov. Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.
Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti ArtCrystal Tomeš s.r.o. (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. v znení neskorších predpisov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.artcrystal.cz a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

1. Základné údaje
Predávajúci:
ArtCrystal Tomeš s.r.o.
Palackého 41
46604 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IČO: 04517091
DIČ: CZ04517901

Bankový účet pre platbu v EUR

číslo účtu: 115-2926140217/0100

Swift adresa: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ7901000001152926140217

Majiteľ účtu:
ArtCrystal Tomeš s.r.o.
Palackého 41
Jablonec nad Nisou 46604
Česká republika

Kontakt:
Email: zikanova@artcrystal.cz
Tel.: +421 948 303 039
(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Zákazníkom je každý návštevník, ktorý na internetovom obchodu www.artcrystal.cz kompletne dokončí a odošle objednávku tovaru. Týmto úkonom tiež potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje k ich dodržiavaniu. Každý zákazník je povinný zoznámiť sa s obchodnými podmienkami pred samotným odoslaním objednávky.
(ďalej len "zákazník")

2. Cena a platobné podmienky
Všetky ceny uvádzané na týchto webových stránkach sú vrátane DPH.

Kupujúci si ďalej môže vybrať z nasledujúcich možností zaplatení tovaru:

a) úhradou na bankový účet v Komerčnej banky, č.ú. 115-2926140217/0100 pro EUR
b) platba platobnou kartou Visa, MasterCard / Eurocard platobnou bránou 3D secure
c) platba platobnou kartou Visa, MasterCard / Eurocard systémom PayPal
d) platba v hotovosti vo firme dodávateľa - pri prevzatí tovaru
e) platba v hotovosti na dobierku kurýrovi dopravnej spoločnosti - pri prevzatí tovaru

Po prijatí objednávky zašleme zákazníkovi celkovú cenu dodávky spolu s číslom nášho bankového účtu a číslom objednávky. Platbu zasielajte prosím až po potvrdení objednávky z našej strany. Číslo objednávky uvádzajte prosím pri platbe na účet ako variabilný symbol. Akonáhle obdržíme platbu na účet, odošleme tovar tak, aby boli dodržané dodacie termíny. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou predania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.
Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sú v katalógu uvádzané vrátane DPH.

3. Objednávka
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie emailovej alebo telefonickej, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade, keď je zákazka zadaná do výroby.

4. Dodacie termíny
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 21 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

5. Záruky a reklamácie
Všeobecné ustanovenia
Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Poškodenie počas dopravy
Ak dôjde k poškodeniu komponentu alebo komponentov lustra pri preprave, dostanete od nás nové náhradné diely úplne zadarmo. Vyžadujeme však aby bola zásielka skontrolovaná a udalosť oznámená telefonicky a e-mailom najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Pre presné určenie poškodeného dielu vás žiadame o zaslanie nákresu alebo s označením týchto dielov či fotografií poškodených komponentov e-mailom.
Pre prípad straty alebo kompletného poškodenia je luster poistený a zašleme zadarmo nový.
Pri štandardnom zaobchádzaní nedochádza počas transportu k poškodeniu skla. Ak by sa však sklo napriek tomu počas cesty rozbilo, je nutné dodržať reklamačné podmienky prepravcu.

Pri poškodení zásielky zákazník musí spísať s dopravcom reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia dopravcom uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

Akonáhle obdržíme vašu správu o reklamácii, spojíme sa s vami a dohodneme ďalší postup.

Vady tovaru
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 60 mesiacov.
Výrobca si vyhradzuje právo na malé modifikácie dizajnu svietidiel.

Postup vybavenia reklamácie
Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.
V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na:
a) výmenu chybného tovaru za bezchybný
b) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
c) odstúpenie od zmluvy

Reklamácia tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy
Právo prevádzkovateľa na odstúpenie:
Prevádzkovateľ e-shopu www.artcrystal.cz má právo odstúpiť od zmluvy do okamihu odoslania zásielky, a to kvôli momentálnej nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny jeho ceny. V tomto prípade je povinný zákazníka kontaktovať.

Právo zákazníka na odstúpenie:
Zákazník má právo nechať si tovar vymeniť alebo dostať peniaze späť, a to v prípade, že výrobok nezodpovedá jeho predstavám. O tejto skutočnosti je zákazník povinný informovať prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom. Nevyhovujúci tovar musí zákazník vrátiť do 14 dní od doručenia, a to zaslaním doporučene na adresu prevádzkovateľa. Potom bude zásielka skontrolovaná a prevádzkovateľ bude kontaktovať zákazníka o ďalšom postupe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať vrátenej zásielky zaslané na dobierku alebo tovar, ktorému chýba pôvodný obal, záručný list alebo tovar akokoľvek poškodený. Vyrovnanie prebehne do 14 dní od prevzatia zásielky dodávateľom, a to poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo výmenou tovaru za výrobok zodpovedajúce hodnoty.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

8. Ukladanie cookies a zasielanie obchodných oznámení
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9. Záverečné ustanovenia
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Informačná povinnosť daňovníka:
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a nadobúdajú platnosť dňa 23.05.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

V Jablonci nad Nisou, dňa 23.05.2021

 

Potrebujete poradiť?

S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI PORADÍME    Po - Pá 8 - 16h

Lenka Zikanova Lenka Zikánová
 T: (SK) +421 948 303 039
 T: +420 602 300 315
 M: zikanova@artcrystal.cz
 Skype-Viber-WhatsApp​

FIRMA PROŠKOLENÁ PRE MONTÁŽ LUSTROV NA SLOVENSKU

Alino Vrabel Alino Vrábel
 T: (SK) +421 911 777 922
 M: avrabel@ajc.sk

Referencie našich zakazníkov

 • Ing. Guráň Jaroslav, Lipt. Mikuláš

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý deň, ďakujeme za promptné vybavenie zásielky, všetko došlo v poriadku. Luster je nádherný, prikladám foto. Teším sa na ďalšiu zaujímavú ponuku od Vás, prajem hodne zdravia a veľa spokojných zákazníkov s Vašimi výrobkami. Obdivovateľ Vašich umeleckých skvostov.
 • Miloš Potočný, Tatranská Lomnica

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý deň pani Zikánová, tak konečne sa mi podarilo zrealizovat montáž lustra a svietidiel v našich nových kancelárskych priestoroch. Vytěšujeme sa, je to krásny doplňok. Ďakujem za sprocesovanie a prajem Vam všetko dobré.
 • Vlasta Hökl, Lubica

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý deń pani Borufková, mnohokrát ďakujem za suprové vybavenie mojej objednávky. Svietidlá dośli v poriadku a my si uz v plnej paráde vychutnávame ich skvostnost. Su v skutku nádherné.... ďakujem. Určite sa este ozvem, potrebujeme este zopár svietidiel.
 • Jana Pipasová, Hažlín

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý deň, ďakujeme krásne za luster. Je nádherný. Krásna práca!!! Prajem vám veľa osobných a pracovných úspechov. Hlavne veľa zdravia!
 • Renata Sobkuliaková, Bratislava

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý deň pani Borufková, v piatok nám bol doručený Váš luster. Prišiel v poriadku, je prekrásny. Ďakujem za kvalitný a príjemný prístup. Zdravím vás.
 • Dana Reimer, Heinsberg, DE

  Hodnotenie: 5 / 5
  Vážená paní Mikulášová, dnes jsem obdržela oba nádherné lustry, manžel i já jsme oba nadšeni. Velice  Vám děkuji za perfektní práci, perfektní balení lustrů a excelentní kvalitu. Opravdu překrásná česká práce! Jsem opravdu velice spokojená a budu vás doporučovat dál. Srdečně Vás zdravím
 • Thea Erber, Ottendorf , AUT

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, Lenko, rádi bychom Vám složili kompliment. Vaše svítidla jsou opravdu krásná a výborně provedená. Vše fungovalo prvotřídně během objednání. Vaše osobní asistence, telefonáty, e-mailová komunikace je jednoznačně perfektní. Vaši firmu srdečně doporučíme.
 • Harriet L., Puissalicon, FRA

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den Lenko, lustr je tu a je naprosto úžasný! Moje máma je v sedmém nebi, naprosto nadšená... je krásný, říká. Až budu moc, pošlu foto. Děkuji moc za vše, příští rok objednáme 2 další, jiné lustry. Vaše služby byly bezvadné. Ještě jednou díky za všechno.
 • Jarka Netíková, N. Poddvorov, CZ

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, paní Mikulášová,ještě jednou děkuji za perfektní práci, jak z Vaší strany jako kontaktní osoby, tak za odvedenou práci na zboží samotném. Lustr je opravdu nádherný a jeho skládání byl nevšední a vzrušující zážitek. Přeji Vám hodně úspěchů a i nadále hodně spokojených zákazníků.
 • Halina Dubická, Chelm, PL

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den paní Lenko, chtěla jsem vás informovat, že v sobotu jsem dostala svoje lustry. Jsou velmi krásné. Lustry přijeli nepoškozené, byli výborně zabalené. Velice vám děkuji za rychlé a profesionální služby. Budu vás doporučovat dalším přátelům, protože spolupráce s vámi je radost.
 • Christina Graeven, Feffernitz, AUT

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, lustr jsme obdrželi v pořádku, už visí na stropě v našem obývacím pokoji. Je opravdu krásný a velmi pěkně do místnosti pasuje. Já a můj manžel jsme se vším, od nákupu až po dodávku, velmi spokojení a můžeme jen doporučit.
 • Małgorzata Wujcik, Płock, PL

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, právě jsme obdrželi naši objednávku a jsme velmi spokojeni s vysokou kvalitou výrobků, balením a rychlým doručením. Děkujeme za dobrou spolupráci a Vaši společnosti přejeme hodně štěstí.
 • Natali Mocrac, Kišinev

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, obdrželi jsme naše svítidla a chtěli bychom vám poděkovat za spolupráci s vámi. Lustry jsou velmi pěkné a elegantní. Jsme rádi, že jsme udělali správnou volbu a objednali svítidla od Vás. Pravděpodobně později se na vás znovu obrátíme. Srdečné pozdravy.
 • Klára Steinerová, Praha, CZ

  Hodnotenie: 5 / 5
  Dobrý den, nákup byl velmi jednoduchý, telefonické dotazy byly srozumitelně zodpovězeny, všechny části výrobku byly přehledně a pečlivě zabalené, montáž je jednoduchá. Lustr je nádherný!!!
 • Eva Vášová, Praha, CZ

  Hodnotenie: 5 / 5
  Vážený pane Tomeši, vyřizuji poděkování od celé rodiny Ferrando Camoletto Vám i celému týmu za odvedení skvělé práce při vybavení jejich vily v Turíně křišťálovými lustry. Jsou velmi spokojení a lustry se jim moc líbí. Budeme s Vámi počítat po dokončení rekonstrukce jejich domu v Praze v příštím roce.
 • Jana Černá, Velký Újezd, CZ

  Hodnotenie: 5 / 5
  Přeji pěkný den pane Tomeši, chtěla jsem Vám poděkovat za zaslání našemu lustru, zásilka přišla v pořádku a manžel včera lustr namontoval. Dnes jsem se v přiložených rukavičkách pustila do zavěšování štrasových ověsů, lustr vypadá naprosto úchvatně!

facebook        instagram       pinterest     youtube

 

Dostávajte novinky do e-mailu

Predvoľby súkromia

Súbory cookie používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, na analýzu jej výkonu a na zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme používať nástroje a služby tretích strán a zozbierané údaje sa môžu prenášať partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na "Prijať všetky súbory cookie" vyjadrujete súhlas s týmto spracovaním. Nižšie nájdete podrobné informácie alebo môžete upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie